imdyazn

Definition

  • Amdyaz , tamdyazt ; imdyazn


    Imdyazn

  •  

Thesaurus

    • Synonyms _
    • Antonyms _

Added by الأمازيغية الموحدة on 07/01/2012 @ 21:28

Comments

  1. Leave a Reply